Obchodní podmínky

Reklamační řád www.ab-com.cz


I. Všeobecná ustanovení


Tento reklamační řád se vztahuje na běžnou obchodní spolupráci mezi zákazníkem a firmou AB COM CZECH, s.r.o. (dále jen „prodávající“). Ke každému zakoupenému zboží je přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list, pokud výrobce zboží nepřiloží vlastní záruční list. Souhlas s obchodními, záručními a reklamačními podmínkami stvrzuje zákazník objednáním zboží.


II. Záruční podmínky


Zákazník je povinen zboží dodané prodávajícím překontrolovat ihned po jeho převzetí a po případném zjištění nedostatků celou skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník neprohlédne zboží ihned po jeho převzetí, nemůže později uplatnit nároky z vad zjistitelných při takovéto prohlídce. Jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství, sériovém čísle,…), má zákazník povinnost sdělit neprodleně prodávajícímu (nejdéle do 72 hodin), nejlépe písemnou formou. Měl by tak učinit ve vlastním zájmu, jinak se vystavuje nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.


Při využití dopravce (zásilkové služby) se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řeší podle reklamačního řádu dopravce a příslušnými ustanoveními Občanského či Obchodního zákoníku. Takto způsobené vady zákazník reklamuje u dopravce okamžitě, jelikož pozdější reklamace bude považována za mechanické poškození, které způsobil zákazník.


Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li kupujícím spotřebitel, dnem převzetí je převzetí zboží kupujícím od prodávajícího resp. od přepravce. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. V případě, že je kupujícím firma či podnikatel, dnem převzetí zboží je předání zboží prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.


Délka záruky na zboží je uvedena na každém daňovém dokladu v měsících. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží, a prodlužuje se případně později o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Zákazník má právo uplatnit záruku pouze na zboží zakoupené u firmy AB COM CZECH, s.r.o., projevila-li se na něm závada a vztahuje se na něj záruční doba. Reklamace se uplatňují v sídle firmy (na adrese Stěžerská 882, Hradec Králové). Zboží, kterému je na území České republiky poskytován autorizovaný servis, lze také reklamovat přímo v autorizovaném servisním středisku. V případě, že zákazník zboží na reklamaci zasílá prodávajícímu, činí tak na vlastní náklady. V případě, že zboží není koupené na firmu, má zákazník možnost zažádat o proplacení poštovného. Balík musí obsahovat řádně uložené reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a své kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo).


Prodávající má povinnost vyřídit spotřebiteli reklamaci bez zbytečného odkladu, a to maximálně do 30 dnů. Tato lhůta se nevztahuje na zákazníky nakupující na IČO. Dále má prodávající povinnost nahradit neopravitelné zboží buď dobropisem nebo výměnou za zboží s podobnými vlastnostmi, od stejného nebo jiného výrobce.


U reklamovaného zboží, kde je doklad fakturovaný na IČO, jsme v případě neuznané reklamace (závada se neprojevila, funkčnost zboží je v pořádku, neodborná manipulace) oprávněni účtovat poplatek za manipulaci/služby + dopravné. Souhlas s obchodními, záručními a reklamačními podmínkami stvrzuje zákazník objednáním zboží.


Prodávající nemá povinnost zaručit plnou kompatibilitu prodaných komponent s jinými komponenty, pokud jejich funkčnost nebyla zákazníkem výslovně požadována v písemné objednávce. Plnou funkčnost prodávající negarantuje ani v případě softwarových aplikací nevhodných pro objednaný operační systém. Záruka zaniká i z důvodu špatné či neodborné obsluhy, při nepřiměřeném zacházení či neodborné instalaci, poškozením v důsledku přepětí v rozvodné síti nebo na zboží poškozené nadměrným opotřebením.


Nárok na uplatnění záruky zaniká dále v těchto případech:

- vypršela-li dnem převzetí do opravy u zboží záruční doba

- při mechanickém poškození

- používáním zboží v podmínkách svými parametry neodpovídajícími kancelářskému prostředí (prašnost, vlhkost, teplota, chemické vlivy,…),

- provedením neodborného zásahu bez svolení prodávajícího

- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

- v případě poškození živly

- po odstranění štítků se sériovými čísly zboží


III. Závěrečná ustanovení


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2014 a ruší se jím veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží. Firma AB COM CZECH, s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

  
 


 
Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2017 CyberSoft s.r.o.