Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


 1. Základní ustanovení
 2. Otevírací doba prodejny
 3. Kupující
 4. Objednávka
 5. Cenové kategorie
 6. Platební podmínky
 7. Expedice zboží
 8. Ceny dopravy
 9. Odstoupení od smlouvy
 10. Záruční podmínky
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Ostatní ustanovení
 13. Zpětný odběr baterií a akumulátorů
 14. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení


1. Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.
2. Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností AB COM CZECH, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Stěžerská 882, PSČ 500 04, identifikační číslo: 25974939, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18214 (dále jen „prodávající“) jejími obchodními partnery a zákazníky.
3. Pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran v obchodním případě tyto Všeobecné obchodní podmínky. Rozdílná ujednání v kupní, popř. jiné smlouvě, mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.
4. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

II. Otevírací doba prodejny na ulici Stěžerská 882 v Hradci Králové


Pondělí - Pátek 8:00 - 17:00
Sobota - Neděle, státní svátky a Silvestr ZAVŘENO

Internetový obchod www.ab-com.cz NONSTOP - příjem objednávek pro expedici do druhého dne: Pondělí - Pátek: 8:00 - 15:00


III. Kupující


1. Koncový uživatel – EU.
2. Velkoodběratel

IV. Objednávka


Objednávat lze:
- osobně na naší prodejně v ulici Stěžerská 882 v Hradci Králové
- na elektronickém obchodě www.ab-com.cz - na emailu obchod@ab-com.cz
- v případě, že se jedná o objednávku na specifické zboží, požadujeme platbu na zálohovou fakturu, nebo dle domluvy proplacení určité částky předem, podle ceny objednaného zboží, v případě nesouhlasu zákazníka si vyhrazujeme právo na zrušení objednávky.


Přijaté firemní objednávky jsou závazné. Pokud je objednávka stornována na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, poplatek za vrácení objednaného zboží smluvnímu partnerovi prodávajícího, poštovné atd.). Výši storno poplatku Vám sdělíme na email.


Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.


V. Cenové kategorie


1.Koncový uživatel:

koncový spotřebitel výpočetní techniky


2. Velkoodběratel:

- stálý zákazník

- jednorázový odběratel většího množství zboží


Všechny ceny jsou smluvní.


VI. Platební podmínky


- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem
- na dobírku při doručení zboží
- na splátky přes HomeCredit (pouze u objednávek s hodnotou nad 3000 kč s DPH)


VII. Expedice zboží


1. Osobní odběr:

Zboží lze zdarma převzít na prodejně na Stěžerská 882 v Hradci Králové.


2. Zasílání přepravní službou:

Zboží lze kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta nebo PPL.

Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky oznámit e-mailem na adresu obchod@ab-com.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol.

3. Platba předem:

Při požadované platbě předem, začíná realizace objednávky až v okamžiku připsání peněžních prostředků na náš účet.


VIII. Ceny dopravy :


Česká pošta dobírka133 Kč bez DPH (160 Kč s DPH)
Česká pošta platba předem108 Kč bez DPH (130 Kč s DPH)
PPL dobírka133 Kč bez DPH (160 Kč s DPH)
PPL platba předem108 Kč bez DPH (130 Kč s DPH)

Doprava na Slovensko je možná pouze po uhrazení zálohové faktury. Dopravné v takovém případě činí 350 kč bez DPH (13 EUR bez DPH). Maximální hmotnost balíku nesmí překročit 31,5 kg a hodnota zásilky nesmí přeshovat 50 000 kč bez DPH (1800 EUR bez DPH). Cena přepravného u balíků nad 31,5 kg nebo s hodnotou nad 50 000 kč bez DPH se řeší individuálně.


IX. Odstoupení od smlouvy


1. Odstoupení od spotřebitelské nebo kupní smlouvy ze strany zákazníka:

Pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy nebo smlouvy kupní, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Při uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník podat osobně, písemně nebo emailem na adrese obchod@ab-com.cz. Zákazník musí doručit zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na doručení zboží prodávajícímu hradí zákazník. Prodávající má povinnost vrátit peníze kupujícímu bankovním převodem nebo hotově na prodejně nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.


Upozornění : Právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu se vztahuje pouze na spotřebitele podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.


2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


X. Záruční podmínky


Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


XI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních zdělení


9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: I. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, II. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XII. Ostatní ustanovení


Technické specifikace produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter

Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve zaplacením celé kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží nese kupující od okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo předání zboží dopravci bez ohledu na to, která ze smluvních stran ponese dopravní a pojistné náklady.

Dnem zaplacení se rozumí připsání finanční částky v plné výši na učet prodávajícího nebo den složení finančních prostředků na pokladnu prodávajícího.

Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení a 0,08% za každý den prodlení delší než 14 dní. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury.

Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat ani zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky, pokud kupující neplní své platební povinnosti.

Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy, nepoužije se takové ustanovení pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a bude aplikován příslušný právní předpis. Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů


XIII. Zpětný odběr baterií a akumulátorů


Na naši společnost, jakožto dovozce baterií a akomulátorů se vztahuje povinnost zajistit oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, odstranění elektrozařízení a elektroodpadu i jeho financování.
Proto jsme uzavřeli smlouvu s firmou REMA Battery, s.r.o., IČ 28985681, která nám naši povinnost, plynoucí ze zákona o odpadech, zajišťuje.

Spotřebitel má možnost bezplatně vrátit baterie a akomulátory:
Ve sběrném dvoře obce, které je místem zpětného odběru.
V prodejně společnosti AB COM CZECH, s r.o.
V jiném místě zpětného odběru - seznam sběrných míst


XIV. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  
 


 
Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2017 CyberSoft s.r.o.